Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 HONVÉD JÁSZ KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET

 

ALAPSZABÁLYA

 

I,

 

 

1./Az egyesület neve: Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület

   Rövid neve: Honvéd J. Kaszinó

 

2./Az egyesület székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi út 27 szám.

 

3./ Az egyesület célja:

 • A társasági élet, a közösségi és kulturális tevékenység fejlesztése,
 • Az igényes művelődés és színvonalas szórakozás iránti igény felkeltése
 • A katonai hagyományok ápolása, a katonai értékek, a katonai pálya népszerűsítése,
 • Az idősek támogatása, segítése, a nyugállományú katonák érdekeinek képviselete.
  • Az egyesület szolgáltatásaiból, tagjain kívül más is részesülhet.

 

II.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

 

4./ Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

 

5./ a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.                             A közgyűlést az elnökség hívja össze, legalább nyolc nappal korábban, a napirendi pontok megjelölésével.

 A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint az 50 %- a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Az egyesület közgyűlései nyilvánosak, kivétel az egyesület belső ügyeit tárgyaló zárt ülések.

A közgyűlés a tagok közül levezető elnököt választ egyszeri alkalomra. Nem választható a közgyűlés elnökének az egyesület elnöke.

A közgyűlés határozatait az éves beszámoló jóváhagyását nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, Szavazat egyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szava dönt.

 

6./ a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

                                                         a./ az alapszabály elfogadása, módosítása.

                                                         b./ az elnökség, az elnök megválasztása, visszahívása.

                                                         c./ az elnökség éves beszámolójának elfogadása.

                                                         d./ az egyesület más egyesülettel való egyesülésének és az                                                                                                                                                                            egyesület feloszlásának kimondása.

 

7./ Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség.

 

8./Az elnökség az egyesület elnökéből és négy tagból áll.

 

9./Az elnökséget a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg ötévi időtartamra.

Az elnökségbe nem választható és a határozathozatalban nem vehet részt az elnök közvetlen hozzátartozója, élettársa.

Az elnökség tagjává csak nagykorú személy választható.

A közgyűlést össze kell hívni, ha az elnökség létszáma négy fő alá csökken, illetve ha az elnök lemond tisztségéről.

 

10./Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.

Az üléseket az elnök hívja össze.

Az elnökség határozatképességére és határozathozatalának  módjára a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

11./Az elnökség hatáskörébe tartozik:

       a./ a közgyűlés összehívása

       b./az éves költségvetés meghatározása

       c./az egyesület szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ)megállapítása

       d./két közgyűlés közötti időben az egyesületi tevékenység fő irányainak meghatározása

       e./munkáltatói jogok gyakorlása az elnök felett

       f./a tagdíj mértékének meghatározása

       g.!a tagok által igénybe vehető kedvezmények meghatározása

       h./tag kizárása.

 

12./Az elnök a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően irányítja az egyesület tevékenységét. Képviseli az egyesületet.

 

13./Az elnök hatáskörébe tartozik:

                        a./ az elnökség összehívása

                        b./munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület alkalmazottai felett

                        c./utalványozási jogkör gyakorlása

                        d./döntés tag felvételéről

                        e./ döntés minden olyan kérdésben, amely nincs a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utalva.

 

14./Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség egy kijelölt tagja helyettesíti. A szabály alkalmazásában akadályoztatásnak minősül 8 napi távollét, vagy ugyanilyen tartamú egyéb olyan körülmény fennállása, amely miatt az elnök nem tud eljárni.

Az elnökkel kapcsolatos elnökségi állásfoglalásokat és egyéb pénzügyi kérdéseket az elnökség egy kijelölt tagja érvényesíti, írja alá.

 

III.

 

 

A TAGSÁGI VISZONY

 

15./ Az egyesület tagja lehet az a magán- vagy jogi személy, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja és az egyesület a tagjai, közé felveszi.

Cselekvőképtelen személy csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával vehető fel tagnak.

Tagfelvételről az egyesület elnöke dönt.

17./Az egyesület tagja:

                                     a./részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein

                                     b./igénybe veheti az egyesület által biztosított kedvezményeket

                                     c./választhat és választható az egyesület elnökségébe.

 

18,/Az egyesület tagjának kötelessége, hogy:

                                     a./elősegítse az egyesület céljának megvalósítását

                                     b./betartsa az egyesület alapszabályát, szabályait, és határozatait

                                     c./az elnökség által megállapított tagdíjat megfizesse.

 

19./A tagsági viszony megszűnik:

 • Kilépéssel
 • Kizárással.

 

20./ A tag az egyesületből bármikor kiléphet.

 

21./A tag kizárható, ha a kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az egyesület rendezvényeinek rendjét megzavarja. A tag kizárásáról az elnökség dönt.

 

22./ A tagsági viszony automatikusan megszűnik, ha három egymást követő hónapban a tagdíjat nem fizeti meg.

 

23./Az egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az egyesületgazdasági, vállalkozási tevékenységet csak a célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosításához szükséges mértékben folytat, nyereségét nem osztja fel tagjai között.

 

24./Az egyesület megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát kell felosztani az egyesületi tagsági viszonyban töltött idő arányában. Az egyesület vagyonából csak az részesülhet, aki az egyesület megszűnésének időpontjában tagja az egyesületnek.

 

25./Az egyesület független a politikai pártoktól, részűkre anyagi támogatást nem nyújt.

Az objektumban nem szervezhető olyan rendezvény vagy tevékenység, amely politikai célokat szolgál. Tilos politikai jelképek és jelvények használata. Az egyesület országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását kizárja a tevékenységéből.

 

26./Az egyesület szervezeti és működési szabályzata szabályozza:

 • Az egyesület okmányainak, iratanyagainak nyilvántartását, vezetését
 • A vezető szervek döntéseinek nyilvánosságra kerülését
 • Az iratokba való betekintés rendszerét
 • A szolgáltatás igénybevételének módját,a beszámoló közlését.

 

27./Az egyesület éves tevékenységének és gazdálkodásának főbb mutatóit helyi vagy országos sajtóban, interneten nyilvánosságra hozza.

 

Ezt az alapszabályt a közgyűlés 2007. július. 05-én fogadta el

Jászberény,2007.július.05-én.

                                                                                       

                                                                                                  Bodonyi Péter

                                                                                                          Elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.